airberlin waardebon

Algemene Voorwaarden van Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG ("airberlin") voor de koop van airberlin waardebonnen op het internet.
(Stand 03-07-2013)


I.   Algemene Voorwaarden met verwijzing naar herroepingsrecht
II.  Speciale voorwaarden airberlin vouchers


I.     Algemene Voorwaarden

 1. Toepassingsgebied. Algemene Voorwaarden van Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG ("airberlin") gelden voor contracten voor de koop van airberlin waardebonnen op het internet.
   
 2. Contractafsluiting. Door te klikken op de "Bestellen met betalingsverplichting"-knop zet de klant een bindende aanbieding om tot een contract, waarvoor de acceptatie van airberlin nodig is. De acceptatie van het contract door airberlin geschiedt door een door airberlin verstuurde bevestigingsmail, in aansluiting op de door de klant uitgevoerde bestelling.
   
 3. Contractant. De contractant van de klant is

       Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG
          
       Saatwinkler Damm 42-43
       D-13627 Berlijn

       Telefoon:     0049 - (0)30 3434 3434  
       Telefax:        0049 - (0)30 4102 1003
       Internet:      www.airberlin.com


      E-mail:    service-center@airberlin.com
      
       Handelsregister: 
     AG Charlottenburg, HRA 23373.
   
 4. Betaling. Alle betalingen moeten worden uitgevoerd met behulp van een door airberlin geaccepteerde creditcard of via automatische incasso van een door de klant aangegeven Duitse, Oostenrijkse of Nederlandse bankrekening. Tenzij anderszins door de klant aangegeven, zullen betalingen in eerste instantie worden verrekend met de oudste vorderingen. Elke betaling die ontoereikend is om het gehele uitstaande bedrag terug te betalen, zal in eerste instantie worden verrekend met de rente en uiteindelijk met het openstaande bedrag
   
 5. Betalingsachterstand. Bij een achterstand in de betaling is airberlin gerechtigd om het contract te beëindigen, nadat een poging om de betaling binnen de gestelde termijn te innen is mislukt, dan wel van het contract terug te treden. Andere wettelijke aanspraken die airberlin eventueel heeft, blijven onverminderd van kracht. Indien een creditcardbedrijf of een bank weigert om de vordering te betalen die uit het contract voortvloeit, om redenen waarvoor de passagier verantwoordelijk is, onder voorbehoud van paragraaf 5, blijft de passagier verplicht een vast bedrag van 8 euro te betalen als vergoeding voor de door de bank verstuurde debetnota. Het staat de passagier krachtens de Duitse wet vrij om aan te tonen dat er geen of een aanzienlijk geringere schaden is ontstaan.
   
 6. Verwijzing naar herroepingsrecht
  Herroepingsrecht
  U hebt het recht de contractverhouding binnen twee weken zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. brief, fax, e-mail) te herroepen of – indien u het gekochte voor afloop van de termijn krijgt geleverd – door het retourzenden van het gekochte.
  De termijn gaat in na ontvangst van de schriftelijke mededeling; bij de levering van de waren, echter niet voor de waren bij de ontvanger zijn afgeleverd (bij herhalingsopdrachten van gelijksoortige goederen niet voor ontvangst van de eerste deellevering), bij het volbrengen van diensten niet voor het afsluiten van het contract, en in beide gevallen ook niet voordat aan de informatieplicht is voldaan conform § 312c lid 2 BGB (Duitse BWB) in verband met artikel 246 § 2 in verband met § 1, lid 1 en 2 van het Duitse Invoeringswet Burgerlijk Wetboek, net als onze verplichtingen conform § 312g lid 1 zin 1 BGB in verband met artikel 246 § 3 van het Duitse Invoeringswet Burgerlijk Wetboek.

  Om te voldoen aan de herroepingstermijn, is het voldoende de herroeping tijdig te versturen. De herroeping moet gericht worden aan:

  Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG
  Saatwinkler Damm 42-43
  D-13627 Berlijn
  Telefax: 49 (0) 30 41 02 10 03
  E-mail:
  widerruf@airberlin.com

  Consequenties van herroepingIn het geval van een rechtmatige herroeping, zijn de reeds verleende diensten terug te geven, evenals eventueel verkregen voordelen (bv. rente). Kunt u airberlin de ontvangen diensten en verkregen voordelen (bijv. gebruiksvoordeel) helemaal niet of slechts gedeeltelijk of in verslechterde toestand terug gegeven, moet u airberlin het geleden waardeverlies vergoeden. U hoeft ons niet voor de verslechterde toestand (of verkregen voordeel) te vergoeden, wanneer de verslechtering van de zaak uitsluitend op het uitproberen van de eigenschappen of het functioneren van de zaak valt terug te wijzen. Onder testen van eigenschappen en functioneren wordt verstaan het testen en uitproberen van het betreffende artikel, zoals dat ook in de winkel mogelijk is. Goederen die als pakket worden verstuurd, zijn onder aansprakelijkheid van airberlin retour te zenden. U dient de kosten voor retourzending voor uw rekening te nemen, indien de geleverde waren aan de bestelling voldoen en indien de prijs van de retour gezonden waren een geringere waarden hebben dan 40 euro of indien indien u bij een hogere prijs van de waren op het tijdstip van de herroeping nog geen tegendienst of een contractueel vastgelegde deelbetaling hebt verricht. In alle andere gevallen is de retourzending gratis. Waren die niet als pakket kunnen worden verstuurd, worden bij u opgehaald. Verplichtingen tot terug betaling moeten binnen 30 dagen geschieden. De termijn begint voor u met het versturen van uw herroeping, voor ons met de ontvangst hiervan.

  Bijzondere kennisgeving
  Bij diensten vervalt uw herroepingsrecht vroegtijdig, indien het contract door beide partijen op uw uitdrukkelijke wens volledig is vervuld, voor u gebruik hebt gemaakt van uw herroepingsrecht.

  Einde van de verwijzing naar het herroepingsrecht

   
 7. Aansprakelijkheid. Met uitzondering van schade aan leven, lichaam, gezondheid of van het schenden van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de uitvoering noodzakelijk is voor de goede uitvoering van het contract en de uitvoering die de klant over het algemeen verwacht, is airberlin slechts aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid.
   
 8. Gegevensbescherming. irberlin leeft de bepalingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens na. De in het boekingsmasker ingegeven persoonsgebonden gegevens worden door airberlin alleen gebruikt voor het opstellen, afrekenen en afwikkelen van het contract. airberlin slaat de tekst van het contract na het einde van de transactie elektronisch op, voor zover en zo lang dit voor betalingsdoeleinden noodzakelijk is. Nadere informatie over gegevensbescherming door airberlin vindt u op de internetsite airberlin.com.
   
 9. airberlin Service-Center. Het Service Center van airberlin is 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0049 (0) 30 3434 3434.
   
 10. Foutieve informatie, toepassing van de AVV Schrijffouten die buiten de schuld van airberlin liggen, vooral in e-mailadressen voor de ontvangst van de noodzakelijke bevestigingse-mail, is arberlin niet aansprakelijk. Bovendien gelden in geval van gebruikmaking van de vervoersdiensten van de airberlin Group de Algemene Vervoersvoorwaarden van de airberlin Group, die op www.airberlin.com/abb » kunnen worden gelezen. airberlin wijst nadrukkelijk op de bijzondere voorwaarden voor gevaarlijke voorwerpen.
   
 11. Toepasselijk recht, rechterlijke bevoegdheid, Salvatorische clausule. Het Duitse recht is van toepassing onder uitsluiting van het UN-Kooprecht. Indien de klant een handelaar, een rechtspersoon van het publieke recht of een publiek-juridisch afzonderlijk vermogen is, dan is de vestigingsplaats van Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG de enige rechterlijke bevoegdheid en plaats van overeenkomst. Mochten één of meerdere clausules uit deze Voorwaarden niet rechtsgeldig zijn of worden, dan wordt hierdoor de geldigheid van de overige clausules niet beïnvloed.


II. Speciale voorwaarden airberlin vouchers

 1. Aanschaf en geldigheid. Na de aanschaf van een waardebon, kunt u deze pas inwisselen nadat de betaling bij airberlin is verwerkt. Bij betaling via automatische afschrijving, ontvangt u de activeringscode voor de waardebon pas 7 dagen na de aanschaf. De waardebon is drie jaar geldig vanaf de aankoopdatum en geldt alleen voor boekingen met eenzelfde valuta. De einddatum staat op de waardebon en is in het waardebonnensysteem van airberlin opgenomen. Het voucher is voor alle boekingen van vluchten en extra diensten geldig die via airberlin.com of het Service Center van airberlin worden geboekt.
   
 2. Legitimatie en gebruik. Bij de aanschaf ontvangt u een waardeboncode en de daarbij behorende PIN. Deze zijn noodzakelijk voor het inwisselen van de waardebon. Per boeking kan slechts één waardebon worden ingewisseld. De waardebon kan alleen tijdens de boeking worden ingewisseld en niet achteraf worden verrekend.

  Het is niet toegestaan de waardebon (waardeboncode en PIN) tegen betaling te verkopen resp. tegen geld te veilen, net als het kopiëren of manipuleren van de waardeboncode en PIN.

  Papieren waardebonnen of waardebonnen via e-mail dienen slechts ter bevestiging. Deze documenten geven geen recht op inwisselen. Dit is alleen mogelijk met een geldige waardeboncode en PIN. Met uitzondering van een ongeldige waardeboncode en PIN die te wijten zijn aan airberlin, neemt airberlin geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies of de diefstal van de waardeboncode en PIN. Slechts indien airberlin verantwoordelijk is voor het verlies, wordt een nieuwe waardeboncode en PIN uitgegeven.

  Let er goed op tijdens het inwisselen van de waardebon dat de valuta op de waardebon en die van de boeking gelijk zijn.

  a)    Inwisselen via het airberlin Service Center. Indien u een telefonische boeking wilt maken via het airberlin Service Center, kunt u uw waardebon inwisselen door de waardeboncode en de bijbehorende PIN door te geven. Per boeking kan slechts één waardebon worden ingewisseld. Per boeking kan slechts één waardebon worden ingewisseld.

  b)    Inwisselen op airberlin.com. Online kan de waardebon direct tijdens het betaalproces van een vluchtboeking op airberlin.com of tijdens de koop van een extra dienst op airberlin.com worden ingewisseld. Ook hier hebt u altijd de waardeboncode en de bijbehorende PIN nodig. Per boeking kan slechts één waardebon worden ingewisseld.

   
 3. Overschrijding waarde, contante betaling. Indien uw boeking de waarde van de waardebon overschrijdt. kunt u het restant via uw bank of met creditcard voldoen. Het is niet mogelijk de (rest) waarde van een waardebon contant uit te betalen. Mocht er bij een boeking een restbedrag van uw waardebon overblijven, kunt u dit bij uw volgende boeking gebruiken. Zorg dat u ook dan uw waardeboncode en bijbehorende PIN bij de hand hebt. Denk eraan, dat u geen nieuwe waardebon resp. waardeboncode voor het restbedrag ontvangt.
   
 4. Raadpleging over restbedrag. U kunt het restbedrag van uw waardebon op ieder moment opvragen via www.airberlin.com of telefonisch bij het airberlin Service Center. Hiervoor hebt u de waardeboncode en de bijbehorende PIN nodig.
    
 5. Restitutie Restituties voor met waardebonnen betaalde diensten vinden uitsluitend plaats via de oorspronkelijke waardebon. De geldigheid van de waardebon verandert hierdoor niet. Het kan tot 10 werkdagen duren voor het bedrag op de waardebon weer beschikbaar is.
    
 6. Veiligheidskennisgeving. Om misbruik te voorkomen, raden wij aan airberlin waardebonnen voor derden onbereikbaar op te bergen, aangezien met de waardeboncode en bijbehorende PIN iedereen kan boeken met uw tegoed. Indien een waardebon wordt doorgegeven, bestaat de kans dat de vorige bezitter van de waardebon ook nog van de bijbehorende waardeboncode gebruikt maakt.

  Juridische kennisgeving: De motieven van de waardebon zijn door de auteurswet beschermd. De motieven mogen alleen voor particuliere, kosteloze doeleinden en in het voor het gebruik als cadeaubon noodzakelijke aantal worden gebruikt Een commercieel gebruik van de motieven is niet toegestaan, net als de doorverkoop resp. de sublicentie aan derden. airberlin is niet aansprakelijk voor de schending van de rechten van derden door een niet toegestaan gebruik van de motieven.

 


Voorwaarden voor de vliegtegoedbon »


Om de vliegtegoedbon te kunnen inzien en uitprinten heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Dit programma kunt u via de volgende link downloaden:
Adobe Reader »

getacro.gif

Houdt u a.u.b. rekening met de voorwaarden die de firma Adobe aan soft- en hardware stelt.