Dla airberlin ochrona danych należy do priorytetów. Poniżej przedstawiamy nasze wytyczne w zakresie ochrony danych osobowych użytkowników. Airberlin jest podmiotem odpowiedzialnym za ofertę internetową dostępną na stronie airberlin.com i związane z nią usługi.
             

I.    Zasady ochrony danych w airberlin
          

Airberlin gromadzi i wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami ustawowymi. W razie pytań i sugestii dotyczących ochrony danych w firmie airberlin można w każdej chwili skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego » airberlin lub pisząc na adres pocztowy Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG, Saatwinkler Damm 42-43, 13627 Berlin. Naszym celem jest zapewnienie  najwyższego stopnia ochrony i bezpieczeństwa danych.

     
II.    Jakie dane i do jakich celów gromadzi i wykorzystuje airberlin?
              

Airberlin gromadzi i wykorzystuje dane użytkowników tylko do określonych celów zdefiniowanych przez airberlin i w oparciu o przepisy ustawowe. Wykorzystanie danych obejmuje dozwoloną w danym wypadku formę ich przetwarzania w rozumieniu niemieckich ustaw federalnych o ochronie danych lub o mediach telekomunikacyjnych (BDSG/TMG); może obejmować zapisywanie, zmianę, przekazywanie, blokowanie, usuwanie i inne rodzaje użytkowania danych. Są to w szczególności następujące cele:
              

1. Realizacja usług transportu i innych usług możliwych do zarezerwowania
                

Airberlin gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników, o ile jest to konieczne w celu obsługi i dokonania rezerwacji lotu, włącznie ze związanymi z tym usługami (rejestracja na stronie airberlin.com, rezerwacja usług dodatkowych itp.), lub aby móc udzielić odpowiedzi w razie pytań dotyczących rezerwacji online na naszej stronie internetowej.

Podawane w tym celu obowiązkowe dane użytkownika są oznaczone gwiazdką (*). W szczególności są to nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i dane dotyczące zapłaty, jak dane karty kredytowej lub dane konta bankowego. Jeśli w ramach rezerwacji użytkownik dobrowolnie poda dodatkowe dane, posłuży to optymalizacji jakości naszych usług.
             

2. Usługi

Ponadto airberlin przetwarza dane użytkowników, o ile zostały one nam udostępnione do następujących celów:

  • życzenie otrzymywania ofert produktów lub usług,
  • opracowanie ogólnych informacji i odpowiedzi na zapytania kierowane do pracowników działu obsługi lub poprzez naszą stronę internetową,
  • opracowanie opinii użytkowników na podstawie ankiety online,
  • przekazanie opinii użytkowników na temat ofert promocyjnych.

3. Przesyłanie informacji i newslettera airberlin
                  

W ramach naszych kontaktów z klientami możesz otrzymywać od nas drogą pocztową informacje ogólne lub pocztą elektroniczną informacje o usługach podobnych do zarezerwowanych wcześniej usług.
                 
Użytkownik może jednak w każdej chwili odmówić wyrażenia zgody na wykorzystanie jego adresu e-mail lub adresu pocztowego dla wskazanych celów reklamowych. W takim przypadku nie powstają żadne inne koszty oprócz kosztów przekazania zgodnie z taryfami podstawowymi.
                 
Użytkownik może zaprenumerować newsletter airberlin i otrzymywać pocztą elektroniczną informacje ogólne oraz informacje dostosowane do jego preferencji, a także aktualne oferty airberlin oraz firm partnerskich. Wysyłki dokonuje wyłącznie airberlin; nie następuje przekazanie danych do firm partnerskich. Do wysyłki newslettera airberlin stosuje oprogramowanie firmy optivo GmbH lub BACKCLICK GmbH służące do e-mail marketingu. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na wykorzystywanie jego danych do celów reklamowych – wystarczy jedno kliknięcie w newsletterze.
                

4. topbonus

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych użytkowników w ramach programu lojalnościowego topbonus przedstawiono w oświadczeniu o ochronie danych w ramach programu topbonus ».
                  

III.    Kiedy airberlin przekazuje dane osobowe użytkowników?
            

Airberlin przekazuje dane osobowe użytkowników wyłącznie w oparciu o ustawowe przepisy zezwalające lub za wyraźną zgodą użytkownika. Dane użytkownika mogą być przekazywane właściwym działom airberlin lub firmom partnerskim, a także innym liniom lotniczym, partnerom marketingowym, dostawcom usług finansowych lub agencjom informacyjnym, które świadczą usługi na rzecz airberlin. Pozostałymi odbiorcami mogą być instytucje państwowe, o ile przepisy ustawowe zobowiązują do tego airberlin lub nam mocy odpowiedniego zarządzenia urzędowego.
             

Jeśli użytkownik jest uczestnikiem programu dla często podróżujących pasażerów partnerskiej linii lotniczej i chce zgromadzić mile za skorzystanie z lotu airberlin lub realizowanego przez partnerską linię lotniczą lotu w ramach umowy Code-Share z numerem lotu airberlin, airberlin przekaże niezbędne w tym celu dane firmie operatora wybranego programu. Informacje na temat lotów lub programów umożliwiających gromadzenie mil podano na stronie www.airberlin.com/topbonus. Przekazanie danych ogranicza się do danych niezbędnych do gromadzenia mil. Zasadniczo są to: imię/nazwisko, numer uczestnika programu i dane rezerwacji (numer lotu, data lotu, miejsce wylotu, docelowy port lotniczy, klasa rezerwacyjna).
               

IV.    Przekazywanie danych w przypadku lotów do miejsc docelowych za granicą
               

W przypadku lotów do określonych krajów docelowych firma airberlin jest zasadniczo zobowiązana do przekazania danych o pasażerach organom bezpieczeństwa i organom celnym tych krajów. Kraje docelowe wymagają od linii lotniczych przekazania następujących zestawów danych (pojedynczo lub w kombinacji):
                

  • „Advanced Passenger Information”, tzw. dane API,
  • „Passenger Name Record”, tzw. dane PNR,
  • Passenger Name List, tzw. PNL,
  • dane „Secure Flight” (USA).

1. Advanced Passenger Information
          

Wymienione poniżej państwa, do których airberlin realizuje regularne loty, wymagają obecnie przekazywania Advanced Passenger Information („dane API”): Austria, Dominikana, Kuba, Meksyk, USA, Wielka Brytania i Zjednoczone Emiraty Arabskie.
               
W przypadku lotów prowadzących przez granice strefy Schengen do Unii Europejskiej państwa członkowskie UE, w przypadku Republiki Federalnej Niemiec policja federalna, mogą żądać przekazania im danych API dla celów odprawy wjazdowej.
                  
Po przekazaniu danych API policji federalnej airberlin usuwa te dane, najpóźniej jednak w ciągu 48 godzin.
             
Dane API zawierają informacje dotyczące tożsamości pasażera oraz informacje o jego dokumentach podróży. Dokładny zakres informacji jest odmienny w zależności od danego kraju. Podstawę prawną do przekazywania danych stanowi § 18 ust. 4 niemieckiej ustawy paszportowej (PassG) w powiązaniu z artykułem 13 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (Konwencja chicagowska).
                   

2. Passenger Name Record
            

W przypadku lotów między USA a UE firma airberlin jest zobowiązana do przekazywania tak zwanego Passenger Name Record („PNR”) organom celnym oraz Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA (Department of Homeland Security – DHS). Amerykańskie organy celne i DHS wykorzystują dane w celu zapobiegania terroryzmowi i zwalczania przestępstw transgranicznych.

PNR zawiera dane podróży i rezerwacji oraz informacje na temat tożsamości pasażera. Rejestrowana jest przy tym data utworzenia PNR, a także późniejsze zmiany. PNR zawiera określone dane dotyczące lotu (m.in. trasa, numer lotu, godziny lotu, czas trwania lotu, rodzaj statku powietrznego, klasa rezerwacyjna), informacje dotyczące tożsamości pasażera lub pasażerów (nazwisko, adres i numer telefonu w miejscu zamieszkania i w miejscu docelowym, informacje o określonych usługach dodatkowych), informacje dotyczące rezerwacji lotu (sposób zapłaty, adres na fakturze, wpis dotyczący programu dla często podróżujących pasażerów, nazwa agencji dokonującej rezerwacji, nazwisko referenta, informacja dotycząca umowy Code-Share), a także inne dane związane z lotem, np. numer bagażu.

Unia Europejska i USA zawarły konwencję », która stanowi podstawę prawną dla wymiany danych PNR. Z tego względu firma airberlin jest zobowiązana do przekazywania danych do USA.

W przypadku lotów z UE do Kanady konwencja między UE a Kanadą przewiduje, że kanadyjskim organom bezpieczeństwa należy przekazać API, uzupełnione o określone dane z PNR.
         

3. „Secure Flight”            

W przypadku lotów do oraz przez terytorium USA firma airberlin jest zobowiązana do przekazania amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu (Transportation Security Administration) danych osobowych, takich jak nazwisko, płeć i data urodzenia pasażera. Jeśli istnieje tak zwany „Redress Number”, on także jest przekazywany. Władze wykorzystują te dane w celu zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. Agencja Bezpieczeństwa Transportu ma prawo przekazać te dane innym amerykańskim urzędom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo. Podstawę prawną stanowi amerykańska ustawa o reformie służb wywiadowczych i zapobieganiu terroryzmowi (Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act). Firma Airberlin zobowiązana jest przekazać te dane Agencji Bezpieczeństwa Transportu także wówczas, gdy lotnisko docelowe nie znajduje się na terytorium USA, ale część lotu przebiega przez amerykańską przestrzeń powietrzną.
 
Więcej informacji na temat przekazywania danych pasażerów władzom amerykańskim podano tutaj ».
             

V.    Prawa użytkowników
                      

Na pisemną prośbę informujemy użytkowników w stosownych terminach o rodzaju gromadzonych danych użytkowników, celu ich gromadzenia oraz potencjalnych odbiorcach lub typach odbiorców tychże danych. Na życzenie użytkownika dokonujemy korekt danych, usuwamy je lub uniemożliwiamy ich dalsze przetwarzanie – w ramach prawnie dopuszczalnych działań – jeśli okażą się one być niezgodne ze stanem faktycznym, niekompletne lub nieistotne dla celów przetwarzania.
          

VI.   Pliki cookie
       

Korzystając ze stron internetowych airberlin, użytkownik wyraża zgodę na stosowanie plików cookie oraz gromadzenie pseudonimizowanych danych, także po zakończeniu wizyty na stronach internetowych, do celów podanych w naszych Informacjach dotyczących stosowania plików cookie ». Gromadzenie i zapisywanie danych przez pliki cookie można w każdej chwili zablokować ze skutkiem na przyszłość poprzez zmianę ustawień przeglądarki tak, aby uniemożliwić instalowanie przez nią plików cookie.  Więcej informacji na temat stosowania plików cookie na stronach internetowych airberlin.com podano w naszych Informacjach dotyczących stosowania plików cookie ».
          

Wtyczki społecznościowe
            

Ponadto stosowane są wtyczki społecznościowe („wtyczki”) serwisu społecznościowego facebook.com, prowadzonego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Wtyczki są oznaczone logo serwisu Facebook lub dopiskiem „Wtyczka społecznościowa Facebook”. Gdy użytkownik otwiera stronę internetową naszego serwisu, która zawiera taką wtyczkę, jego przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka, a Facebook przekazuje treści wtyczki bezpośrednio do przeglądarki użytkownika, która z kolei umieszcza te treści bezpośrednio na stronie internetowej. W rezultacie Facebook otrzymuje informację o tym, że użytkownik otworzył określoną stronę naszego serwisu internetowego. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, serwis ten może przypisać wizytę do jego konta użytkownika. Jeśli użytkownik użyje którejś z wtyczek Facebooka, np. kliknie na przycisk „lubię to!” lub wpisze komentarz, odpowiednia informacja przekazywana jest przez jego przeglądarkę bezpośrednio do Facebooka i tam zapisywana. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez Facebooka, a także związane z tym prawa użytkownika i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności, przedstawiono w dziale Polityka prywatności Facebooka ».
            

VII.   Strony internetowe zewnętrznych usługodawców
   

Należy pamiętać, że inne strony internetowe, również dostępne z naszej strony np. poprzez hiperłącze, także mogą gromadzić dane osobowe użytkowników. Nasza polityka ochrony danych nie obejmuje zasad ochrony danych w zewnętrznych serwisach internetowych, do których prowadzą odnośniki ze strony www.airberlin.com lub z innych stron.
          

VIII.   Kontakt z airberlin
          

W razie pytań lub sugestii dotyczących naszych postanowień w zakresie ochrony danych prosimy o przesłanie nam wiadomości e-mail ».